Maria Dahlin: ”Erfarenhet som kunskapsform: en undersökning av samverkansintegrerad retorikutbildning”

Maria Dahlin, Södertörns högskola, Work in progress-presentation

Erfarenhet som kunskapsform: en undersökning av samverkansintegrerad retorikutbildning

Oavsett om våra utbildningar syftar till fortsatt akademisk karriär eller till ett yrke i andra delar av samhället, strävar vi nog efter att våra studenter ska ha med sig förmåga till kritiskt tänkande och praktisk handlingsklokhet (fronesis), jämte kunskaper om och förmåga att tillämpa teorier och metoder som hör till huvudämnet. Om inte annat detta som nationella lärandemål för kandidatexamen. Hur kan vi utforma utbildningar så att de stöder studentens utveckling av dessa förmågor att tänka kritiskt och göra väl övervägda värderingar och bedömningar när de ställs inför olika problem? Om vi tar stöd av bell hooks ”engagerade pedagogik” ligger svaret i att studenten – och läraren – behöver få syn på den kunskap som kommer av erfarenheter:

The vital link between critical thinking and practical wisdom is the insistence on the interdependent nature of theory and fact coupled with the awareness that knowledge cannot be separated from experience. And ultimately there is the awareness that knowledge rooted in experience shapes what we value and as a consequence how we know what we know as well as how we use what we know. (bell hooks, 2010, s. 185)

Den kunskapssyn som genomsyrar denna position pekar mot att samverkansintegrerad utbildning kan vara ett (av många9 sätt att utveckla de ovan nämnda förmågorna. Inom humaniora är det nog inte så vanligt med samverkansintegrerad utbildning och det finns inte heller så mycket forskning inom svensk kontext hur sådan högskolepedagogik kan utformas och vilka kunskaper (i vid mening) den har potential att utveckla. Det finns däremot en hel del undersökningar gjorda inom lärande för hållbar utveckling. Heather Burns (2016) undersöker lärande genom projektarbete (i grupp) inom ramen för en ledarskapskurs på masternivå och visar hur samverkansinslaget i kursen bidrar till att utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa problem, genom att dra nytta av varandras erfarenheter och upplevelser. Hon understryker vikten av erfarenhetsbaserat lärande, de känslor som väcks därigenom och reflektionen över processen, för att studenten ska få syn på vem hen blivit med sina kunskaper. Liknande resultat och insikter har även undersökningar av så kallad service learning inom miljövård lett fram till (Kelly & Abel, 2012; Wynveen, Kyle & Tarrant, 2012). Andra viktiga insikter från tidigare forskning om samverkansintegrerad och transformativ pedagogik är att den kräver beredskap att fånga upp oväntade och starka (känslomässiga) reaktioner från kursdeltagarna. Det diskuteras i ovan nämnda artiklar, men undersöks specifikt av Bailie & Adamson (2016).

Den undersökning jag påbörjat syftar till att ge inspiration till de lärare som vill utforska möjligheterna med samverkansintegrerad pedagogik. Som exempel tar min undersökning empirisk utgångspunkt i hur några retorikstudenter ser på relationen mellan sin utbildning och ett kommande yrkesliv. Under seminariepresentationen ger jag några tentativa resultat från intervjuerna och förslag på hur de kan förstås inom ramen för transformativ pedagogik.

Litteratur

bell hooks, 2010. Teaching Critical Thinking: Practical Wisdom. New York and London: Routledge.

Burns, Heather L. (2016). “learning sustainability leadership: An action research study of a graduate leadership course. International Journal for the Scholarship of Teching and Learning, Vol 10: No 2, Article 8.

Bailie, John W. & Adamson, Craig W. (2016). “Transformative Graduate Education Thorugh the Use of Restorative Practices”. New Directions for Teaching and Learning, no. 147, Fall 2016, s. 75-86.

Kelly, Jennifer Rebecca & Abel, Troy D. (2012). “Fostering Ecological Citizenship: The Case of Environmental Service-Learning in Costa Rica”. International Journal for the Scholarship of Teaching and Learning, vo. 6: 2, article 16.

Wynveen, Christopher J., Kyle, Gerard T. & Tarrant, Michael A. (2012). “Study Abroad Experiences and Global Citizenship: Fostering Proenvironmental Behaviour”. Journal of Studies in Internationel Education, 16 (4), s. 334-352.

Postseminarium på lokal

Ordförande: Janne Lindqvist

The event is finished.

Date

Mar 01 2022
Expired!

Time

02:15 - 16:00

Organizer

Högre seminariet i retorik, Uppsala Universitet